Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

WaterSchadeSchatter WSS (Deltaproof)

Terug
Projectcode 443270
Uitvoerders

Nelen en Schuurmans, Deltares

Thema Waterbeheersing
Einddatum 1-3-2013

Overheden hebben eisen ten aanzien van de waterhuishouding vertaald in een normenstelsel voor regionale wateroverlast. Dit zijn de zogenoemde NBW-normen. De afgelopen jaren zijn de regionale watersystemen getoetst aan deze normen en zijn de grootste wateroverlastknelpunten opgelost. In een aantal gevallen knellen de NBW-normen echter. Het gaat om situaties waarbij de kosten van maatregelen om aan de norm te voldoen gevoelsmatig niet meer in verhouding staan tot de baten. Voor deze situaties is het wenselijk om de kosten en baten van maatregelen gedetailleerd in beeld te brengen. In dit project laat STOWA daarom een zogenoemde WaterSchadeschatter ontwikkelen. Het WSS is een schademodel dat op basis van een kaart met waterstanden voor elk watersysteem in Nederland de schade door inundatie kan berekenen. In de bijbehorende kosten-baten-analyse zijn de baten gedefinieerd als de met de maatregelen voorkomen schade.

Bij het ontwikkelen van de WaterSchadeSchatter wordt getracht een intuïtief model te maken dat aansluit bij de resultaten van de watersysteemanalyses zoals die door de waterschappen al worden uitgevoerd. In de berekeningen wordt de directe en indirecte schade bepaald voor woningen, bedrijfspanden, gewassen en alle soorten wegen, waarbij rekening gehouden wordt met de inundatiediepte, duur van de wateroverlast, de extra rijtijd door wegafsluitingen en duur van de herstelwerkzaamheden.

De WaterSchadeSchatter is het eerste nationale schademodel ter wereld dat als Web-based applicatie wordt ontwikkeld. Dit betekent dat het programma door iedereen met internet kan worden gebruikt zonder dat er software geïnstalleerd hoeft te worden. De gebruiker kan op de website www.waterschadeschatter.nl een berekening starten door zijn bestand(en) te uploaden. De berekening wordt vervolgens op een serverpark in Amsterdam uitgevoerd.

In de WaterSchadeSchatter wordt de schade bepaald op basis van een nieuw ontwikkelde landgebruikkaart van heel Nederland met een resolutie van 0.5 m2. Hierdoor past deze landgebruikkaart qua resolutie op het hoogste detailniveau van de hoogtekaart AHN2 van Rijkswaterstaat. Deze nieuwe landgebruikkaart van Nederland maakt onderscheid in 54 categorieën afkomstig van slim samengevoegde bestaande bestanden. Hierdoor bevat de nieuwe kaart betere informatie dan de optelsom van de bestaande kaarten afzonderlijk.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.waterschadeschatter.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met projectleider Fons Nelen van Nelen en Schuurmans.

Proeftuingebieden in kaart