Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Schade als gevolg van regionale wateroverlast - Ontwikkeling schademodel

Terug
Projectcode 443270
Uitvoerders Nelen & Schuurmans
Thema Waterbeheersing
Einddatum 1-1-2013
Dit project heeft als doel het inzichtelijk maken van de kosten en baten van maatregelen om regionale wateroverlast te voorkomen, via een praktisch toepasbaar en breed gedragen schademodel. Dit schademodel moet kunnen worden gebruikt bij kosten-baten analyses en keuze van verbeteringsmaatregelen.

Toelichting

In Nederland is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de risico’s van wateroverlast door extreme neerslag. Dit heeft onder meer geleid tot een normenstelsel voor regionale wateroverlast, de NBW-normen. De grondslag voor deze normen is een kosten-batenanalyse, waarbij de kosten voor de maatregelen om hoge waterstanden te voorkomen in verhouding staan tot de baten (de afname van de schade t.g.v. hoge waterstanden). Op basis hiervan is er een gedifferentieerde normering voor toelaatbare inundatiefrequenties ontwikkeld, variërend van 1x10 jaar voor grasland tot 1x100 jaar voor stedelijk gebied. Daar waar een watersysteem niet aan de normen voldoet, wordt bekeken of maatregelen nodig zijn.  

Dankzij de NBW-normen zijn belangrijke wateroverlast knelpunten opgelost. Maar soms leiden ze tot situaties waarbij de kosten van maatregelen om aan de norm te voldoen, niet meer in verhouding lijken te staan tot de baten. Om te weten in hoeverre maatregelen kosteneffectief zijn, is het zinvol om de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen gedetailleerd in kaart te brengen. Hiervoor is een schademodel nodig dat een relatie legt tussen de optredende wateroverlast en de schade die daarbij ontstaat aan infrastructuur en landbouwgewassen. De baten zijn dan gelijk aan de met de maatregelen voorkomen schade. Dit schademodel is een centraal instrument bij de uiteindelijke keuze van maatregelen.

Proeftuingebieden in kaart