Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Projectdossier Verzilting

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema Deltaproof
Einddatum 1-1-2013

Er is sprake van een toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater. Een belangrijke reden daarvoor is de klimaatverandering. Steeds langere droge perioden met lage rivierafvoeren leiden ertoe dat er meer zout water via de rivieren ons land binnendringt. Ook zorgt dit voor een toename van zoute kwel. De toenemende verzilting roept een groot aantal vragen op. Wat zijn de effecten op landbouw en natte natuur? Wat dit betekent voor de vraag naar en het aanbod van zoet water. Wordt dat een probleem, of liggen er ook kansen? Hoe moeten regionale waterbeheerders omgaan met verzilting?

Het kennisprogramma Deltaproof van STOWA brengt deze en andere vragen rond klimaatverandering en regionaal waterbeheer in beeld en zoekt met regionale waterbeheerders naar praktisch toepasbare antwoorden.

31 mei - 1 juni 2012, Alles over de Zoet-zout tweedaagse op Texel in de Zoet-zoutkrant


Op 31 mei en 1 juni 2012 vond op Texel een tweedaagse bijeenkomst plaats over zoet en zout water, georganiseerd door Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA Belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van de klimaatverandering? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze toekomstige (zoet)watervraag en het wateraanbod? Is het een probleem, of biedt het ook kansen? Meer weten? * Download de speciale Zoet-zoutkrant met symposiumverslagen en interviews. 

* Bekijk de gefilmde impressie van het symposium, onderaan deze pagina.

* Download het programmaboekje met een uitgebreide toelichting op alle presentaties en posters die tijdens de tweedaagse worden gepresenteerd.

* Bekijk de Videopresentaties van de sprekers.

Posterpresentaties Zoet-zout tweedaagse Texel
 

Tijdens de zoet-zouttweedaagse op Texel werden een groot aantal onderzoeken gepresenteerd op het snijvlak van waterbeheer, zoetwatervoorziening en verzilting. Hieronder een korte omschrijving, inclusief links naar de gepresenteerde onderzoeksposters.

1. Hoe robuust is Rijnland voor droogte? - Marjolein Mens
Studie waarin is onderzocht hoe 'robuust' het watersysteem van Rijnland is als het gaat om droogte: blijft de schade aan landbouw beperkt, loopt de schade geleidelijk of snel op en herstelt de landbouw zich snel na droogte?

2. Vergroten van de zoetwatervooraad onder kreekruggen in de Zuidwestelijke Delta - Pieter Pauw e.a.
Onderzoek naar kunstmatige infiltratie van overtollig regenwater in kreekruggen, als buffer in tijden van droogte.

3. Waterbeheer in een drogere en ziltere toekomst - Joost Delsman
Werkt de huidige praktijk van zoet water inlaten en het doorspoelen van brakke polders naar behoren? En kan het niet slimmer?  In dit onderzoek wordt gepoogd en antwoord op deze vraag  te vinden. Dat gebeurt door in een peilvak van de Haarlemmermeer de zoutgehaltes van sloten  en de verspreiding van het inlaatwater nauwkeurig in beeld te brengen.

4. Zouttolerante gewassen - Diana Katschnig
Zoektocht naar gewassen die zouttoleranter zijn dan de huidige conventionele gewassen, onder meer via het verkrijgen van inzicht in het zouttolerantiemechanismen bij gewassen.

5. Hemelwaterberging voor tuinders in ondergrondse zandlagen - Koen Zuurbier
Hemelwater is de belangrijkste bron  van irrigatiewater voor de glastuinbouw. Bovengrondse opslag wordt beperkt door ruimtebeslag en de hoge kosten. In dit onderzoek worden in een pilot de mogelijkheden onderzocht van opslag in ondegrondse zandlagen, aquifers.

6. Zilte moerassen voor zuivering van zilt effluent en zoetwaterbesparing - Marieke de Lange e.a.
Onderzoek naar de mogelijkheden van zilte zuiveringsmoerassen.

7. Eureyeopener: snel inzicht in zoetwaterbeheer bij verzilting - Lodewijk Stuyt e.a.
Project waarin een rekeninstrument is ontwikkeld dat laat zien welke effecten wijzigingen in het waterbeheer hebben op water- en chloridebalansen.

8. Optimalisatie zoetwaterbeheer bij schaarste - Erwin van Boekel e.a.

9. Zout in de Haarlemmermeer - Pim Dik
Om de verzilting in de Haarlemmermeerpolder tegen te gaan, wordt deze in de zomerperiode doorgespoeld met zoet boezemwater. Rijnland heeft een model laten ontwikkelen dat ingezet kan worden om het effect van inlaatvarianten te berekenen op de zoutbelasting van de boezem, de watervraag van de polder en de Cl-conc in de pol- der.

10. Verzilting in het westelijk veenweidengebied en het Groen Hart - Erik Jansen
Project waarin de verziltingsproblematiek integraal wordt bekeken: vanuit het waterbeheer en de RO, technisch en bestuurlijk.

11. Macrofauna als graadmeter voor de effecten van verzilting op slootecosystemen - Ralf Verdonschot e.a.
In dit project is een instrument ontwikkeld voor het diagnosticeren van waterkwaliteitsproblemen in zoete sloten. Hierbij spelen meerdere factoren (vaak) een rol spelen, w.o. verzilting.

12. Casestudie externe verzilting boezemstelsel Schieland - Jeroen Veraart e.a.
In deze casestudie is onderzocht wat voor effect een toename van de externe verzilting in en rond het boezemstelsel van Schieland heeft op de aquatische ecologie in het beheersgebied. Is het verruimen van chloridenormen bij zoetwaterinlaat met het oog hierop bijvoorbeeld een kansrijke klimaatadaptatiestrategie?

13. Creatieve ideeën voor optimalisatie zoetwaterbeheer Texel - Ineke Hin

14. Verzilting als economische kans - Arjen de Vos e.a.
Poster over verzilting als kans voor economische ontwikkeling, onder meer door ontwikkeling van zilte teelten, algen- & zeewierproductie en schelpdierenkweek.

15. Zout en niet-aquatische natuur: waar zit het probleem? - Maurice Paulissen e.a.
Studie waarin de belangrijkste kennisvragen en kennisleemten over dit onderwerp bij elkaar zijn gebracht.

16. Gebruik en zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta - Steven Visser

17. Verbrakking van laag Nederland: bedreiging of kans? - Piet Jan Westendorp
Studie naar de effecten van verbrakking op de ecologische waterkwaliteit.

18. Zout in het NHI - Ab Veldhuizen e.a.
Poster over de wijze waarop verzilting is meegenomen in het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium.

19. Pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging - Rowena Kuijper e.a.
In deze pilot, die plaatsvindt bij een bollenteler op Texel, worden de mogelijkheden onderzocht voor rendabele zoetwaterberging op perceelsniveau.

20. Methode voor het opstellen van tijdsafhankelijke water en zoutbalansen in diepe polders - Perry de Louw e.a.
In deze studie is een methode ontwikkeld en beproefd voor het kwantificeren van de belangrijkste water- en zoutbronnen op dagbasis. Wellen blijken de belangrijkste interne verziltingsbron te zijn (> 50%).

21. Verzilting: wat zijn kansen en bedreigingen voor de landbouw? -  Jouke Velstra
Studie waarin is gekeken naar het fysische proces van verzilting op landbouwpercelen. Het slim toepassen van drainage is een kansrijke maatregel om verzilting tegen te gaan.

22. Duurzaam gebruik en bescherming van zoetwatervoorraden in delta's - Klaasjan raat e.a.
KWR Watercycle Research heeft een concept bedacht om zoetwatervoorraden in kustgebieden te vergroten en te beschermen tegen indringing van zoute kwel.

23. Airborne Geophysics: a powerful tool to start up fresh groundwater management in the coastal zone - Gualbert oude Essink e.a.

24. Salinisation and freshening of phreatic groundwater in Zeeland, The Netherlands - Esther van Baren e.a.

25. Het meten aan ondiepe regenwaterlenzen in gebieden met zout grondwater - Perry de Louw e.a.

26. Effecten van verzilting op drijvende moerasplanten - Sija Stofberg e.a.

27. Infiltratie en opslag van zoet water in verzilte ondergrond. Praktijkproef in Bangladesh
In de westelijke kustvlakte van Bangladesh treedt een drinkwatertekort op in de laatste maanden van het droge seizoen, terwijl in het regenseizoen juist veel neerslag ongebruikt verdwijnt. Acacia Water, UNICEF e.a. hebben met het oog hierop onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van infiltratie en tijdelijke opslag van regenwater in de ondiepe brakke aquifer.
 

Rapporten over zoetwatervoorziening & verzilting


Zie hiernaast.

DELTAFACTS over (effecten van) verzilting


STOWA/Deltaproof ontsluit kennis over het oplossen van de Deltaopgaven - waterveiligheid en zoetwatervoorziening - via zogenoemde Deltafacts. Dit zijn factsheets met de belangrijkste kennis over een bepaald delta-onderwerp.

>Bekijk de Deltafact Zouttolerante teelten
>Bekijk de Deltafact Brakke kwel
>Bekijk de Deltafact Regenwaterlenzen
>Bekijk de Deltafact Effecten klimaatverandering op landbouw
>Bekijk de Deltafact Effecten klimaatverandering op natuur
>Bekijk het overzicht van alle Deltafacts.

Hydrotheek: alle publicaties over verzilting & waterbeheer op een rij


De Hydrotheek de online publicatiedatabase van STOWA. De Hydrotheek bevat 35 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, afvalwaterzuivering en waterhuishouding in Nederland. Bekijk de resultaten van de voorgeprogrammeerde zoekvraag over Verzilting & waterbeheer, of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Gerelateerde onderwerpen


Projectdossier Kennis voor Klimaat
www.levenmetzoutwater.nl en PDF (6,4 MB)