Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Projectdossier Veenkaden

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema Deltaproof
Einddatum 1-1-2015

Het klimaat verandert. Dit leidt tot hogere temperaturen, langere perioden van nattigheid en droogte, en toenemende verzilting. Het doel van dit project, dat wordt uitgevoerd binnen het nationale kennisprogramma Kennis voor Klimaat, is het kwantificeren van de gevolgen van deze veranderingen: wat is het effect op de afbraak van veen, de daarmee gepaard gaande bodemdaling en de kwaliteit van het oppervlaktewater door het vrijkomen van meststoffen uit het veen?

Tijdens het project wordt veldonderzoek verricht. Hierbij verzamelen onderzoekers onder gecontroleerde omstandigheden gegevens over de invloed van vernatting, verdroging, drooglegging en veenafbraak op fysisch-chemische en microbiologische processen. De verkregen data worden modelmatig geanalyseerd.