Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Projectdossier Klimaabestendige Stad

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema Deltaproof
Einddatum 8-6-2014

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering: langdurige droogte, extreme neerslag en (stedelijke) wateroverlast, hittestress, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? Het kennisprogramma Deltaproof van STOWA brengt de vragen van regionale waterbeheerders over deze onderwerpen in kaart en zoekt naar praktisch toepasbare antwoorden. Dat gebeurt samen met waterschappen, kennisinstellingen en andere kennisprogramma’s, zoals Kennis voor Klimaat.

Voor de stedelijke wateropgave zoekt Deltaproof nadrukkelijk aansluiting bij het Kennis voor Klimaat programma Klimaatbestendige steden. Samen onderzoeken we hoe ruimtelijke maatregelen kunnen bijdragen aan het beperken van de gevolgen van een overstroming, een hevige regenbui, langdurige droogte en extreme hitte.

 

Achtergronden

Er wordt al volop nagedacht over de vraag hoe we onze steden met het oog op klimaatverandering aantrekkelijk, leefbaar en duurzaam kunnen houden. Dat kan gebeuren door een andere ruimtelijke inrichting van de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld  via het creëren van zogenoemde groenblauwe netwerken. Dit zijn grotere, aaneengesloten groenblauwe gebieden waarin diverse functies worden ‘gestapeld’: recreatie, waterretentie, maar ook biodiversiteit, koelte en lokale energie- en voedselproductie.

Ook wordt volop gekeken naar de wijze waarop de waterketen - het stelsel van riolering, rioolhgemalen en persleidingen - zo kan worden ingericht dat het systeem is toegerust voor klimaatverandering en dan met name de toenemende perioden met perioden met hevige neerslag. Daarbij wordt ook de relatie tussen waterketen en watersysteem

Het is niet de bedoeling alle steden en dorpen van Nederland gelijk op de schop te nemen. Dat kan niet en dat hoeft ook niet. Het stedelijk gebied in Nederland is van zichzelf al continu in beweging. Er worden nieuwe huizen gebouwd en oude wijken opgeknapt, bestrating en riolering worden regelmatig vervangen en de openbare ruimte wordt voortdurend aantrekkelijker, functioneler en leefbaarder gemaakt. De kunst is om bij deze activiteiten aan te sluiten, daarbij te anticiperen op de verwachte effecten van klimaatverandering en deze mee te nemen in stedelijke plannen. Door de kansen te benutten, bereiden we ons nú voor op de toekomst.

Het vraagt wel iets van de betrokkenen: namelijk een vooruitziende blik, rekening houden met toekomstige ontwikkelingen als het gaat om regen en hitte. En het vraagt om een plan waaraan wordt vastgehouden vanaf de eerste regionale visies tot en met de uitvoering. Dat vraagt een betere samenwerking tussen alle bij stedelijke ontwikkeling betrokken partijen: gemeenten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundige ontwerpers, maar ook waterschappen. Op die manier komen niet alleen de problemen sneller op tafel, maar blijken ook de oplossingen meer binnen handbereik, tegen soms lagere kosten.

Hydrocity
hydrocitySTOWA ondersteunt het project HydroCity dat tot stand komt met SBIR financiering in het kader van het programma "Klimaatadaptatie en Water"

Met HydroCity krijgt de stedelijk waterbeheerder de hydrologische informatie en tools die nodig zijn om de juiste maatregelen te nemen. HydroCity is een online platform waar verschillende partijen informatie, analyse tools en kennis delen. Daarbij volgt Hydrocity de volgende drie stappen:
 
Verzamelen
Gegevens uit traditionele (telemetrie)  en moderne bronnen (radar, satelliet, vliegtuigopnamen, crowd sourcing) ontsluiten voor informatie over alle componenten van de stedelijke waterkringloop.

Verbinden
Informatie koppelen in overzichtelijke grafieken voor meer inzicht in de werking van het stedelijk watersysteem.

Versterken
Versterkende applicaties en modellen bieden om de kosteneffectiviteit van maatregelen te bepalen voor doelmatig stedelijk waterbeheer. (figuur met dank aan Hydrocity)

Andere klimaatprojecten van STOWA

Groenblauwe stedenbouw

Waterberging kan het dak op!