Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ontwikkeling standaard werkwijze voor het toetsen van regionale watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast

Terug
Projectcode 443234
Uitvoerders Royal Haskoning en HydroLogic
Thema Waterbeheersing
Einddatum 1-12-2011

Documenten

In dit project laat STOWA een standaard werkwijze (op hoofdlijnen) opstellen voor het toetsen van watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast. De werkwijze moet ertoe leiden dat regionale waterbeheerders hun watersystemen op een eenduidige en vergelijkbare wijze gaan toetsen. Het is de bedoeling dat de regionale waterbeheerders de werkwijze kunnen hanteren bij de eerstvolgende toetsronde in 2012.

Het project maakt deel uit van enkele samenhangende kennisprojecten in het kader van de NBW-toetsing. Zie ook project 443257 en project .....De studie vloeit voort uit een in opdracht van STOWA uitgebracht advies van de Werkgroep Watersysteemtoets. De resultaten van dit advies leest u in rapport 2010-42.

Achtergrond
In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de waterschappen in 2012 de kans op regionale wateroverlast in hun watersystemen toetsen. In 2005 zijn de systemen voor het eerst getoetst. Uit een door het PBL uitgevoerde audit van deze toets kwam naar voren dat het ontbrak aan een eenduidig beeld van de regionale wateropgave en de bijbehorende kosten.

De belangrijkste oorzaken daarvan waren onder meer verschillen in de berekeningsmethodieken en bijbehorende uitgangspunten en aannames; verschillen in de toegepaste normen; het al dan niet meenemen van voorgenomen beleid; verschillen in het toepassen van een beleidsmatig-bestuurlijke afweging (beheerdersoordeel) en de gebruikte criteria; verschillen in het toepassen van een kosten-batenanalyse bij de afweging van maatregelen.

Voor  individuele waterschappen is uniformering wenselijk vanwege schaalvoordelen, bundeling van kennis en kunde en het gefocust werken aan kwaliteitsverbetering. Vanuit de Unie van Waterschappen is er behoefte aan eenduidigheid om goed zicht te hebben op de voortgang en knelpunten van de NBW-wateropgave van regionale watersystemen en daarmee de kernboodschap ‘de waterschappen zijn (goed) bezig’ te onderbouwen.

 

 

Proeftuingebieden in kaart