Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Goede grond voor een duurzaam watersysteem (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446592
Uitvoerders

Alterra, Deltares, Louis Bolk Instituut en MWH

Thema Klimaat & water
Einddatum 1-4-2015

Documenten

Landbouwbodems kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit, het oplossen van verdrogingsproblemen, het tegengaan van wateroverlast en het robuuster maken van het watersysteem. Op dit ogenblik ontbreekt echter het inzicht in de precieze effectiviteit van maatregelen die de spons- en zuiverende werking van landbouwbodems verbeteren. Daarmee wordt het lastig ze af te wegen tegen andere maatregelen die deze doelen nastreven (NBW, Deltaprogramma en KRW).

In dit project werkt STOWA aan kwantificering van het effect van bodemverbeterende maatregelen op bodemkwaliteit en waterkwantiteit, op perceel- en stroomgebiedsniveau. Het uiteindelijke doel is het bieden van handelingsperspectieven aan boeren en waterbeheerders wat betreft de maatregelen die ze kunnen nemen om de bodemkwaliteit te verbeteren en daarmee de kans op wateroverlast te verkleinen en verdroging tegen te gaan.

Achtergrond

De bodem en het landbouwkundig gebruik ervan worden in toenemende mate gezien als belangrijke factoren bij het toekomstige waterbeheer. Zowel op Europees (het EIP-Water) als nationaal niveau (Deltaplan hoge zandgronden) wordt gewezen op de bijdrage die de bodem kan leveren aan het behalen van de KRW-doelen, het oplossen van de verdrogingsproblematiek, het tegengaan van wateroverlast en het robuuster maken van ons watersysteem. Ook binnen de landbouw is er een toenemend bewustzijn van het belang van een goede bodem voor de agrarische bedrijfsvoering.

De laatste jaren zijn diverse pilots gestart om in de praktijk maatregelen te testen om via verbetering van de bodemkwaliteit te komen tot een betere agrarische bedrijfsvoering en een betere waterkwantiteit dan wel waterkwaliteit. De pilots zijn deels gericht op verhoging van het organisch-stofgehalte, het bevorderen van een diepere beworteling en het stimuleren van bodemleven en deels op het meer vasthouden van het water op bedrijfsniveau. In de pilots worden de bodemindicatoren gemonitord, maar er worden geen directe metingen of  (model-)berekeningen uitgevoerd die inzicht geven in het effect van de maatregelen op de waterhuishouding. Het is totnogtoe onbekend wat de maatregelen op perceelsniveau opleveren aan extra berging, afname van de oppervlakkige afstroming, afname van de wateraanvoerbehoefte en het optreden van piekafvoeren.

Het project ‘Goede grond voor een duurzaam watersysteem’ brengt hier verandering in. Het project geeft inzicht de effecten van de diverse maatregelen op de waterbalans die gedaan (kunnen) worden in de bodem. Dit geldt zowel voor de kwantiteit als de kwaliteit. Om dit inzicht te krijgen wordt in eerste instantie geïnventariseerd welke pilots er lopen, worden er voor een aantal pilots berekeningen gedaan om op perceelsniveau en regionale schaal te kwantificeren. Dit wordt samen met de actoren van een aantal pilots opgepakt, zowel op lokale als regionale schaal. Hiermee verdiept dit onderzoek zich t.o.v. op de eerste vingeroefening berekeningen van Waterschap Vallei en Veluwe. Zie hiervoor de rapporten STOWA 2013-13A en 2013-13B.

Van de pilots worden meetgegevens gebruikt en voor zover niet aanwezig wordt er een meetprogramma ontworpen. Hierbij wordt verwacht dat deelnemende pilots zelf de metingen doen. De specifieke veldgegevens worden verzameld om zo een eerste vertaalslag te maken van bodemverbeterende maatregelen naar effecten op het watersysteem. Nevendoelstelling is om actoren actief in het onderzoek te betrekken en het onderzoeksprogramma verder aan te scherpen op basis van verkregen inzichten.

Financier is het ministerie van I&M.
 

Proeftuingebieden in kaart