Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bufferboeren. Samen werken aan een betere beschikbaarheid van de waterbodem (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446591
Uitvoerders

Partners & financiers: Brabant Water, ZLTO, Waterschap Aa en Maas, NCB Ontwikkeling, STOWA, LIB, Rabobank Bernheze Maasland, Productschap Zuivel, Louis Bolk Instituut

Thema Klimaat & water
Einddatum 1-1-2014

Documenten

In het project ‘Bufferboeren (…)’, een initiatief van Brabant Water, worden in de praktijk diverse landbouwkundige maatregelen in de praktijk onderzocht die de vochtvoorziening van gewassen verbeteren. Voorbeelden zijn het verhogen van het organisch-stofgehalte van gewassen en het vergroten van de bewortelingsdiepte. De maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan effectieve bestrijding van verdroging van Nederlandse landbouwgronden. De verwachting is dat verdroging en daarmee zoetwatervoorziening door klimaatverandering een steeds groter probleem wordt.

Achtergronden

De aanleiding voor het project vormt de reallocatie van de drinkwaterwinningen Boxmeer en Vierlingsbeek van Brabant Water. In de omgeving van de waterwinning Loosbroek is het voornemen om de onttrekking van drinkwater uit de diepe ondergrond te intensiveren. Een MER-studie heeft uitgewezen dat een intensivering van de drinkwaterwinning een (geringe) daling van de grondwaterstand tot gevolg kan hebben. Voor agrarisch ondernemers rondom de winning kan dit gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van water.

Een deel van het projectgebied heeft nu al te maken met droogtegevoelige gronden. De oorzaak van het toenemende droogterisico op de hoge droge zandgronden is de klimaatverandering met een toename van steeds langdurigere droge perioden afgewisseld met piekbuien. De mogelijke invloed van de drinkwaterwinning maakt de noodzaak tot actie in het projectgebied urgenter. Vandaar de proef met de maatregelen.

Het project sluit aan bij het STOWA-kennisprogramma Deltaproof, waarin gezocht wordt naar oplossingen voor de waterhuishoudkundige effecten van klimaatverandering, met name wateroverlast en zoetwatertekorten. Vandaar dat STOWA deelneemt aan het project. STOWA focust binnen het project vooral op kwantificering van de voorgestelde maatregelen. Wat levert een maatregel op in termen van zoetwater?

Meer informatie

Voor meer algemen informatie kunt u terecht op de volgende websites:

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Frans Verwer van ZLTO.

Proeftuingebieden in kaart