Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd

Terug
Datum: 24-11-2016

Op donderdag 24 november hielden het Platform Slappe Bodem en STOWA een CoP-bijeenkomst over veenbodemdaling. Tijdens de dag werd het nieuwe het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem hebben de handen ineen geslagen om het eerste jaar van het vierjarige kennisprogramma te financieren. Ook werden de resultaten bekend gemaakt van een door PBL uitgevoerde studie naar de kosten en baten van veenbodemdaling.

>Download een folder over het kennisprogramma

De deelnemende organisaties willen met het kennisprogramma oplossingen bieden en een strategie ontwikkelen om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden. De komende jaren gaat het programma daartoe de kennis uit verschillende lopende lokale en regionale projecten ontsluiten, met elkaar verbinden en delen. Daarnaast brengt het programma ontwikkelde kennis en in de praktijk opgedane ervaringen over (oplossingen voor) veenbodemdaling bij elkaar. Dat gebeurt door samenwerking te stimuleren tussen overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en burgers. Op deze manier worden kennisvragen beantwoord en worden nieuwe behoeftes in beeld gebracht.

Dalende bodems, stijgende kosten
Tijdens de dag werden ook de resultaten bekend gemaakt van de studie 'Dalende bodems, stijgende kosten', uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving en mede-gefinancierd door STOWA. De studie was bedoeld om inzicht te krijgen in de maatschappelijke kosten en baten van veenbodemdaling, en in de effecten van mogelijke ontwikkelingsalternatieven voor laagveengebieden. Onderzoekers hebben berekend dat de extra kosten van 'slappebodemgemeenten' voor herstel en onderhoud aan wegen, rioleringen, kabels en leidingen, kunnen oplopen tot 5,2 miljard euro in 2050. Volgens de onderzoekers is daarnaast ten minste 16 miljard euro nodig voor het herstellen van funderingsschade aan circa 300 duizend woningen in stedelijk gebied. En nog eens 1 miljard voor het landelijk gebied. Gericht beleid nu kan in de toekomst oplopende kosten voor overheden en particulieren voorkomen, aldus de onderzoekers.

>Download het rapport 'Dalende Bodems, stijgende kosten'

STOWA Deltafacts nu online