Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Agenda Deltaproof

27-6-2018, Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw en Natuur

Op 27 juni a.s. bent u van harte welkom op de Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw (WWL) en Natuur (WWN) in Wageningen. De waterwijzers zijn instrumenten die effecten van ingrepen in de waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering op gewas... Lees verder

15-5-2018, Kennisdag Deltaprogramma Zoetwater

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de eerste  fase van het Deltaplan Zoetwater en wordt de 2e fase (vanaf 2021) voorbereid. Voor beide fasen is kennis nodig. Hier is een kennisagenda voor opgesteld, de Kennisa... Lees verder

26-4-2018, Benchmark inundatiemodellen: klaar voor de stresstest?

Hierboven vindt u het verslag en de PPT-presentaties van deze dag. Waterbeheerders willen weten hoe klimaatbestendig hun watersystemen bij extreme neerslag zijn. En ze willen weten wat het effect is van maatregelen om de gevolgen van extreme ... Lees verder

29-6-2017, Waterwijzers: de primeur! Klimaatrobuuste effectbepaling van het waterbeheer op landbouw en natuur

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen - bijvoorbeeld peilveranderingen, onttrekkingen en de aanleg van buisdrainage -  op de landbouw en natuur in een gebied? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudku... Lees verder

1-6-2017, Symposium 'Grip op wateroverlast'

De recente wateroverlast in ons land roept de vraag op wat er aan de hand is. Zijn de buien inderdaad extremer? En zo ja: wat doet deze extreme neerslag in mijn gebied? Leidt het tot schade en welke maatregelen zijn er nodig om schade te voorkomen... Lees verder

8-11-2016, Derde Kennisdag Zoetwater

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de 1e fase van het Deltaprogramma en wordt de 2e fase (vanaf 2021) voorbereid. Voor beide fasen is kennisontwikkeling nodig. Hiervoor is een kennisagenda is opgesteld. Op zowel la... Lees verder

7-10-2016, Symposium 'Hoe regenbestendig zijn we?'

USB-stick met informatie over de ruimtelijk verdeling van 10 wolkbreuken Op de USB-stick die de deelnemers van het symposium meekregen staan 10 ruimtelijk verdeelde (extreme) buien afkomstig uit de gegevens van de Nationale Regenradar (NRR). D... Lees verder

30-6-2016, Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, nu van ons allemaal!

“In de afgelopen jaren is de organisatie rondom het NHI (www.nhi.nu) voor meer achtergrondinformatie) veranderd. De belangrijkste verandering is dat de verbinding met de regionale waterbeheerders is geborgd. De waterschappen geven nu sa... Lees verder

23-11-2015, Bestuurlijke bijeenkomst 'Hoe maken we de waterhuishouding in onze bebouwde omgeving klimaatbestendig?'

Hevige buien en langdurige droogte komen steeds vaker voor en leiden vaker tot problemen in de bebouwde omgeving. Deze problematiek vraagt met groeiende urgentie om aanpassingen. Het is duidelijk dat  gemeenten en waterschappen voor een nieuw... Lees verder

27-8-2015, Symposium 'De Natuur van de kust'

Het Symposium ‘De Natuur van de kust’ brengt nieuwe inzichten voor het voetlicht uit onderzoek rond natuurbeheer van de kust en de relatie met kustwaterveiligheid. Dit opent een perspectief op dynamisch kustbeheer, waarbij er op groter... Lees verder

9-6-2015, Tweedaagse Workshop Dynamisch Kustbeheer over zee-invloeden en duinaangroei

Op dinsdag 9 en woensdag 10 juni 2015 houden STOWA en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving voor het zesde jaar op rij een workshop over dynamisch kustbeheer. Elk jaar staat er een ander thema centraal. Dit jaar zijn we op Texel. We ... Lees verder

20-5-2015, Hamburg op weg naar een Klimaatactieve Stad. Driedaags werkbezoek

Hamburg staat bekend om zijn aanpak van floodproof bouwen en meerlaagsveiligheid. Daarnaast wordt er in deze Noordduitse stad veel aandacht besteed aan klimaatadaptie en -mitigatie. Hamburg is kortom op weg om een Klimaatactieve Stad (KAS) te word... Lees verder

21-4-2015, Startconferentie NKWK

Met het vaststellen van het Deltaprogramma 2015 is nu de fase van implementatie aangebroken. Daarnaast zijn er ook nog allerlei andere uitdagingen en vraagstukken rond water en klimaat. Op 21 april organiseren Rijkswaterstaat en STOWA gezamenlijk ... Lees verder

18-11-2014, Op weg naar een CoP Innovatieve drainagesystemen

In deze bijeenkomst inventariseren de deelnemers welke vormen van innovatieve drainage er op dit moment zijn en waar we nog tegen aanlopen bij de verdere ontwikkeling daarvan. Ook besteden we aandacht aan de vraag hoe instrumenten als de Waterwijz... Lees verder

28-10-2014, Symposium ‘Markt voor ondergrondse wateropslag’

Door klimaatverandering zal gedurende sommige perioden zeer veel neerslag vallen, terwijl het in andere perioden juist extreem droog zal zijn, met droogteschade, zoutschade en wateroverlast als gevolg. Verschillende organisaties en bedrijven exper... Lees verder

17-9-2014, Seminar 'Open waterbeheer in de praktijk'

In oktober 2013 vroeg Rijkswaterstaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om een afvoerbeperking naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Er was op dat moment evenwel sprake van wateroverlast in het HDSR-gebied, terwijl er bij Hollands Noorderkwart... Lees verder

11-9-2014, Symposium Doelmatige Aanpak Wateropgave Wateroverlast

Op 11 september organiseert de Adviesgroep Watersysteem Analyse en de daaraan gelinkte Themagroep Wateropgave Wateroverlast i.s.m. STOWA en de Unie van Waterschappen een symposium over een doelmatige aanpak van de Wateropgave Wateroverlast. Daarbi... Lees verder

26-6-2014, Zoet-zouttweedaagse Zeeland: Zoutrisico’s in perspectief. Feiten, fictie en nieuwe inzichten

Het klimaat verandert. Al langere tijd brengen diverse partners in het Deltaprogramma de effecten daarvan voor het (regionale) waterbeheer in beeld. Vooral de afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en daarmee samenhangend de toenemende verzilting vorm... Lees verder

11-6-2014, Elke dijkinspecteur een UAV: fictie of werkelijkheid?

Op woensdag 11 juni 2014 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat een themadag over het gebruik van onbemande vliegende platformen - kortweg UAV's of drones -  bij de visuele inspectie van waterkeringen. Wat is er mogelijk? Wat kan er? Wat ma... Lees verder

5-6-2014, Landelijke dag Meerlaagsveiligheid

Op donderdag 5 juni organiseren Rijkswaterstaat, STOWA en het Deltaprogramma een landelijke dag over Meerlaagsveiligheid (MLV). Het thema van de bijeenkomst is: hoe vergroten we de veiligheid door toepassing van MLV? Het doel is vooral om meer gri... Lees verder

5-6-2014, Studiedag 'De impact van extreme buien'

Op donderdag 5 juni organiseert stichting RIONED een studiedag over de gevolgen van extreme buien en de manieren waarop gemeenten en waterschappen zich daarop voor kunnen bereiden. Ook STOWA werkt mee aan dit symposium. Verdiep en verfijn uw inzic... Lees verder

4-6-2014, Voorjaarsbijeenkomst NHV i.s.m. STOWA: Nieuwe klimaatscenario’s: implicaties voor het waterbeheer

Op 4 en 5 juni organiseert de Nederlandse Hydrologische vereniging i.s.m. STOWA de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst. Het thema van de bijeenkomst is de nieuwe klimaatscenario's van het KNMI en de implicaties die deze hebben voor het waterbeheer... Lees verder

21-5-2014, Symposium 'Een toekomst voor dijken'

Binnenkort wordt het advies van de Deltacommissaris over de nieuwe normen voor primaire waterkeringen afgegeven. In het licht van de vaststelling van deze nieuwe normen wordt in Zuid-Holland ook het stelsel van binnendijken betrokken. Onderzoek da... Lees verder

15-5-2014, Operationele sturing in het waterbeheer: nieuwe kansen! Gezamenlijke mogelijkheden?

De ontwikkelingen in neerslagradar, hydrologische modellen, satellietinformatie, data-uniformering en ‘dashboarding’ bieden geweldige kansen om het (operationele) waterbeheer verder te optimaliseren en in toenemende mate 'water op ... Lees verder

22-4-2014, Minisymposium satellietdata & waterbeheer (SAT-WATER)

Op een speciaal minisymposium, georganiseerd door SAT-WATER i.s.m. STOWA en Het Waterschapshuis, wordt u geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rond SAT-WATER. SAT-WATER is een samenwerkingsverband van waterschappen die gezamenlijk satel... Lees verder

15-4-2014, Workshop Asfaltdijkbekledingen

In samenwerking met Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vindt op 15 april de workshop asffaltdijkbekleding plaats. In de middag is er ruimte voor een excursie en kunt u het werk in uitvoering bezichtigen op de Wieringermeerdij... Lees verder

10-4-2014, Netwerkbijeenkomst 'Klimaatverandering in de stad'

Het klimaat verandert, met hogere temperaturen, langere perioden van droogte en meer extreme neerslagsituaties. Als we ons hier niet goed op voorbereiden, worden de gevolgen onbeheersbaar. STOWA/Deltaproof, atelier GROENBLAUW en Waterschap Vechtst... Lees verder

10-4-2014, Openingsbijeenkomst project SPAARWATER

Op donderdagmiddag 10 april a.s. vindt in het Friese Piaam de officiële opening plaats van het project SPAARWATER. U bent van harte uitgenodigd om te komen kennismaken met dit project waarin op vier pilotlocaties in het Waddengebied proeven w... Lees verder

3-4-2014, Groene daken: zin en onzin voor waterbeheerders

Op donderdagmiddag 3 april organiseeert STOWA een bijeenkomst over de mogelijke bijdrage van dakvergroening aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer. Tijdens deze middag wordt het thema vanuit verschillende kanten belicht. Hoe zit het bijvoorbeeld... Lees verder

20-3-2014, Groenblauwe netwerken, de eigen regio in de praktijk

Het klimaat verandert, met hogere temperaturen, langere perioden van droogte en meer extreme neerslagsituaties. Als we ons hier niet goed op voorbereiden, worden de gevolgen onbeheersbaar. STOWA/Deltaproof, atelier GROENBLAUW en Hoogheemraadschap ... Lees verder

5-3-2014, Studiedag ‘Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar?’

Op 5 maart 2014 organiseren STOWA/Deltaproof en Kennis voor Klimaat de studiedag ‘Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar?’ Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij de laatst stand van zaken rond de kennisontwikkeling op het gebie... Lees verder

13-2-2014, Waterinfodag

Op donderdag 13 februari 2014 vindt in Nieuwegein de Waterinfodag plaats, de jaarlijkse ontmoetings-, kennisdeling- en inspiratiedag over informatievoorziening in het waterbeheer.  De Waterinfodag 2014 bestaat uit een informatieve beurs waaro... Lees verder

5-12-2013, Symposium 'Zoute kwel in Delta's'

Op 6 december a.s. promoveert Perry de Louw op zijn proefschrift 'Zoute kwel in delta's'. Ter gelegenheid daarvan organiseert Deltares een symposium over grondwaterverziltingsprocessen en oplossingen voor een duurzame zoetwatervoorzien... Lees verder

15-10-2013, Bedrijfsexcursie Klimaatadaptieve Adaptieve Drainage

ZLTO organiseert i.s.m. Future Water op dinsdag 15 oktober een excursie naar een bedrijf waar Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) wprdt toegepast. STOWA/Deltaproof ondersteunt diverse onderzoeken naar innovatieve drainagetechnieken, waaronder KAD. De... Lees verder

26-9-2013, Gebruikersbijeenkomst Meteobase

Voor het ontsluiten van gedetailleerde actuele en historische gegevens over neerslag en verdamping heeft STOWA Meteobase ontwikkeld. Om ervaringen van eindgebruikers te delen en voorstellen te bespreken voor het optimaliseren van de functionalitei... Lees verder

25-4-2013, Informatiebijeenkomst NHI 3.0

Op donderdagmiddag 25 april organiseren de Nederlanse Hydrologische Vereniging en STOWA een bijeenkomst over het NHI 3.0. Tijdens de bijeenkomst proberen we gezamenlijk een antwoord te vinden op de vraag of het NHI in zijn huidige vorm de beleidsv... Lees verder

15-3-2013, Deltaproofweek: De opbrengst

Tijdens de Deltaproofweek zijn deelnemers uitgedaagd om uitspraken te doen over de betekenis en handelingsperspectieven van de ontwikkelde kennis. De opbrengst wordt tezamen met de Midterm Review van het programma Deltaproof aangeboden aan de aan... Lees verder

14-3-2013, Deltaproofweek: Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag

Hoe hangen het hoofd- en het regionale watersysteem samen? Veel energie is gestopt in het zoeken naar de mogelijkheid dit in één model te vatten om kansrijke strategieën voor de zoetwateropgave in beeld te brengen. Waterbeheerde... Lees verder

13-3-2013, Deltaproofweek: Meerlaagse veiligheid: de kaarten op tafel

Tijdens deze dag worden de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid toegelicht en besproken. Welke maatregelen kun je nemen in de eerste laag (preventie), de tweede (ruimtelijke inrichting) en de derde laag (calamiteitenbeheersing) om de kans op, en ... Lees verder

12-3-2013, Deltaproofweek: Rijk met je dijk

Dijken zijn continu onderwerp van onderzoek. Niet voor niets. Er staat druk op de dijken. Enerzijds zijn het klimaatveranderingen die letterlijk de druk opvoeren. Anderzijds worden dijken begeerd als plek waar andere functies een plaats kunnen kri... Lees verder

5-3-2013, Deltaproofweek

STOWA organiseert van 5 t/m 15 maart i.s.m. de Unie van Waterschappen, Kennis voor Klimaat en een aantal waterbeheerders de Deltaproofweek. In deze week staat de opbrengst van het kennisprogramma Deltaproof van STOWA centraal. Op het programma s... Lees verder

5-3-2013, Deltaproofweek: De Klimaatadaptieve stad

Steden zijn kwetsbaarder geworden door de gevolgen van de klimaatverandering. Aanpassing van de ruimtelijke inrichting maar ook van het watersysteem is noodzakelijk om de stad op termijn leefbaar te houden en wateroverlast, hittestress en droogte ... Lees verder

24-1-2013, Conferentie 'De Klimaatbestendige Stad'

Het wordt natter, droger en warmer. Wat moeten we doen om de stad voor te bereiden  op de weersomstandigheden in 2050? Onderzoek en praktijk gaan daarover tijdens deze conferentie met elkaar in gesprek. Dat gebeurt aan de hand van vijf thema&... Lees verder

7-11-2012, Waterinfodag

Op 7 november a.s. vindt in Lelystad een speciale Waterinfodag plaats, als vervolg op de Waternetwerkdagen die in 2010 en 2011 werden gehouden. Het thema van de dag is 'Informatie verbindt'. Gelijktijdig vindt in Lelystad de opening plaats van he... Lees verder

11-10-2012, Eindsymposium Samengestelde Peilgestuurde Drainage: van technische resultaten naar beleidsdoelen

Samengestelde Peilgestuurde Drainage staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Wageningen-UR (Alterra en PPO) heeft in een vierjarig project de effecten van dit systeem onderzocht op het vasthouden van water op landbouwpercelen en op de e... Lees verder

28-9-2012, De ideeënfabriek: Bodem ontmoet Water. themamiddag Jong SKB / Jong KNW m.m.v. STOWA

Op vrijdag 28 september organiseren Jong SKB en Jong KNW een gezamenlijke middag waar jongeren (<35 jaar) in de bodem- en de watersector elkaar ontmoeten en over de grenzen van het eigen vakgebied heenkijken. In een interactieve sessie worden de d... Lees verder

27-9-2012, Groenblauwe klimaatadaptieve maatregelen in de stad

Steden zijn nog kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering dan het landelijk gebied. Aanpassing van de ruimtelijke inrichting, de openbare ruimte, maar ook van het watersysteem is noodzakelijk om de stad op termijn leefbaar te houden en ... Lees verder

13-9-2012, Workshop 'Dynamisch kustbeheer in de praktijk'

Op donderdag 13 september 2012 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat voor het derde achtereenvolgende jaar een workshop over dynamisch kustbeheer. De workshop heeft dit jaar als thema ‘Dynamisch Kustbeheer in de praktijk’’ en borduurt voort op de voor... Lees verder

31-5-2012, Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer

Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA organiseren op 31 mei en 1 juni een tweedaagse bijeenkomst over zoet en zout water. Belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg ... Lees verder

9-5-2012, Toetsing normering wateroverlast: hoe pakken we dat aan?

Voor de toetsing aan de normen voor wateroverlast hebben STOWA en de Unie van Waterschappen een standaardwerkwijze ontwikkeld, vastgelegd in het STOWA-rapport 2011-31. De standaardwerkwijze moet leiden tot meer uniformiteit in de aanpak van het... Lees verder

26-4-2012, Symposium 'Groenblauwe netwerken voor een duurzame en dynamische stad'

Groenblauwe netwerken in de stad leveren kansen voor win-win situaties: meer recreatie in de stad, maar ook meer waterretentie, meer biodiversiteit, meer koelte en kansen voor lokale energie- en voedselproductie. Op donderdagochtend 26 april 2012 ... Lees verder

29-3-2012, Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2012

Op 29 maart a.s. vindt in Arnhem de negende kennisdag inspectie waterkeringen plaats. Tijdens de dag wordt onder meer aandacht besteedt aan inspectie bij droogte, dit naar aanleiding van de voorjaarsdroogte van 2011. Ook wordt er vooruit geblikt maar... Lees verder

13-3-2012, Bijeenkomst meerlaagse veiligheid

De STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) organiseert in samenwerking met de Unie van Waterschappen (UVW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op 13 maart 2012 in de Jaarbeurs te... Lees verder

2-3-2012, Bijeenkomst Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem?

Hoe beter de bodemstructuur, hoe meer neerslag er op (landbouw)percelen gebufferd kan worden. Op deze manier kan de landbouw een bijdrage gaan leveren aan klimaatbestendig regionaal waterbeheer. Een lonkend perspectief. Vandaar dat SKB en STOWA het i... Lees verder

14-2-2012, Symposium over sociale media en crisisbeheersing

Op dinsdag 14 februari organiseren HKV, UvW en STOWA i.k.v. het programma Flood Control 2015 een symposium over het gebruik van sociale media in relatie tot crisisbeheersing. Het symposium is bedoeld voor professionals uit de waterkolom en de algemen... Lees verder

13-10-2011, Middagsymposium Peilgestuurde drainage

Op donderdagmiddag 13 oktober vindt bij Waterschap Rijn en IJssel een symposium plaats over peilgestuurde drainage. Met deze innovatieve vorm van drainage kan de ontwatering van landbouwpercelen beter worden gereguleerd. Naast voordelen voor de ... Lees verder

6-10-2011, Inspiratiedag over zelfvoorzienendheid in zoetwater: utopie of...?

Nederland is voor veel (vitale) gebruiksfuncties afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit. Die beschikbaarheid was lang vanzelfsprekend, een veranderend klimaat en maatschappelijke ontwikkelingen brengen daar... Lees verder

8-9-2011, 2e Workshop ‘Dynamisch kustbeheer’

Het is voor velen een vaag begrip, maar toch duikt het telkens weer op: dynamisch kustbeheer. Het toepassen ervan vormt een actiepunt in de derde kustnota en in menig onderzoek en beheersplan komt het naar voren. STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst... Lees verder

7-4-2011, Tweede Projectendag Kennis voor Klimaat

Kennis voor Klimaat organiseert op donderdag 7 april een Tweede Projectendag. Deze projectendag heeft een praktische insteek: leren van elkaar en met elkaar om de klimaatbestendige ingerichte regio weer een stap dichter bij te brengen. De Projecten... Lees verder

22-3-2011, Het Delta instrumentarium en Deltamodel op de catwalk

De Unie van Waterschappen en STOWA organiseren op dinsdagmiddag 22 maart de bijeenkomst 'Het Delta-instrumentarium en Deltamodel op de catwalk: wat kan het en wat moeten we ermee?' De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het... Lees verder

17-3-2011, Emissie Symposium 2011

Houdt een van de onderstaande vragen u bezig? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de EmissieRegistratie? Hoe kan ik emissiegegevens uit de website selecteren voor mijn eigen studiegebied? Wat doet het Informatiehuis Water eigenlijk? En wat ... Lees verder

15-3-2011, Symposium Dijksterkte Analyse Module

Op dinsdagmiddag 15 maart organiseert STOWA met Waterschap Groot Salland een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen Dijksterkte Analyse Module. DAM wordt ingezet voor het bepalen van de (actuele) sterkte van primaire en regionale waterker... Lees verder

17-1-2011, Bijeenkomst Denktank Deltaproof (besloten)

Op 17 februari vindt een besloten bijeenkomst plaats van de denktank Deltaproof. Belangrijk onderwerp van gesprek is hoe om te gaan met (klimatologissche) onzekerheden bij het onderzoeken, voorbereiden en nemen van maatregelen i.k.v. Deltaproof. Lees verder